REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEATDECOR.COM

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 20.07.2017

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane droga elektroniczną na adres email Sprzedającego [email protected] lub pisemnie na adres  Heat Decor Sp z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 DEFINICJE

 1. Adres pocztowy– imię i nazwisko lub nazwa firmy, instytucji.
 2. a) miejscowość podzielona na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu kod pocztowy oraz miejscowość
 3. b) miejscowość niepodzielona na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości, kod pocztowy oraz miejscowość.
 4. Dane kontaktowe

Heat Decor Sp z o.o.

Ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

[email protected]

+48123576134

 1. Adres reklamacyjny– Heat Decor Sp. z o.o. , ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków
 2. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika znajdującym się pod adresem CZAS I SPOSÓB DOSTAWY i koszty wymienione w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem: KOSZTY TRANSPORTU
 3. Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 5. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący– zarówno Konsument oraz Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienioną pod adresem SPOSOBY PŁATNOŚCI
 13. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 14. Produkt– minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 15. Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
 17. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Rzecz– rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem heatdecor.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. Sprzedający

Sklep heatdecor.com należący do firmy:

Heat Decor Sp z o.o. ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków

NIP: 6751497808, REGON: 123048402, KRS: 0000498832

KONTO BANKOWE SANTANDER BANK POLSKI: 24 1090 1665 0000 0001 3442 1897.

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji– podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 5. a) nie posiada właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna posiadać ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 6. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta.
 7. c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 8. d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
 9. e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 10. f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 11. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy sklep heatdecor.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji sklep heatdecor.com zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep heatdecor.com. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, ich wysokość podana zostaje przy potwierdzeniu przez sklep zamówienia.
 8. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta
 9. Oferowane przez nas produkty pochodzą od producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 10. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami na zamówienie (o czasie realizacji powyżej tygodnia),  jeśli zajdzie taka okoliczność zostaną Państwo niezwłocznie o niej poinformowani przez pracownika sklepu heatdecor.com
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a)Potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b)Dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu heatdecor.com, należy je wszystkie wyłączyć.
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym heatdecor.com można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 

 1. Dodanie do koszyka produktu;
 2. Wybór rodzaju dostawy;
 3. Wybór rodzaju płatności;
 4. Wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. Złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuje i płacę”.

 

 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuje i płacę” Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji zamówienia. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuje i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny zamówionych Towarów oraz pokrycia kosztów ich dostawy, o czym Kupujący zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia zgodnie z pkt 3 powyżej, stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu, upoważniającą do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.
 3. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 3 powyżej, Kupujący otrzyma w terminie 48 godzin na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia a także informacje o procedurze składania reklamacji oraz o uprawnieniu Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Kupującego.
 4. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia między Kupującym oraz Sprzedającym umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów i usług.
 5. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie spełnił świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym niezwłocznie Sprzedającego.
 6. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze), o czym Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wskazanym przez Kupującego wysyłany zgodnie z wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do miejsca określonego w zamówieniu. Jednocześnie z przedmiotem Umowy kupującemu przekazywane są załączniki, o których mowa w §2 pkt 11b.

§4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym TUTAJlub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Kupujący na własny koszt i ryzyko odsyła Sprzedającemu przedmioty objęte Umową, od której odstąpił. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i posiadać nienaruszone oryginalne opakowanie . Prawidłowe zabezpieczenie przesyłki pozwoli uniknąć wystąpienia ewentualnych uszkodzeń wpływających na wartość zwracanego produktu.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.
 12. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia Sprzedający odsyła Kupującemu fakturę korygującą .
 13. Sprzedający że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami lub podczas ich rozłączenia jeden z przedmiotów ulegnie trwałemu uszkodzeniu.

§5 WARUNKI GWARANCJI

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep są objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. Produktu, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi w składa reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu.

 

W przypadku uwzględnienia istnienia wady Sprzedający wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Kupującego, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji.

§6 WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego. W przypadku uwzględnienia istnienia wady Sprzedający wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Kupującego, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji.
 2. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Kupujący dostarcza reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego z opisem reklamacji na formularzu reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna i archiwalna wersja regulaminu są zawsze dostępne dla Kupującego w zakładce REGULAMIN. Zmiany wprowadzane będą najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów i umieszczonych zdjęciach. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo.

Kraków 20.07.2017