Zasady bezpiecznego użytkowania systemów grzewczych Heat Decor

Bezpieczne użytkowanie systemu z matą grzewczą HD-MAT

Możliwe jest użytkowanie systemu grzewczego z HD-MAT przez dzieci od lat 8, jeżeli zapewniony jest nadzór oraz właściwe pouczenie na temat bezpiecznej obsługi.

Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny bawić się termostatem.

Dzieci nie mogą wykonywać czynności czyszczenia oraz konserwacji sprzętu bez nadzoru rodzicielskiego.

Wszelkie czynności związane z konserwacją i czyszczeniem sprzętu należy wykonywać w sposób bezpieczny i przy wyłączonym zasilaniu prądu.

System grzewczy z HD-MAT może być obsługiwany przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, które nie miały wcześniej doświadczenia z produktem, ale przeszły szkolenie instruktażowe odnośnie użytkowania instalacji w bezpieczny sposób.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu grzewczego maty grzewczej, produkt nie nadaje się do użytkowania i instalacji, i należy go zutylizować.

Instalacja systemu grzewczego z HD-MAT musi posiadać w obwodzie elektrycznym wyłącznik różnicowoprądowy oraz wyłącznik nadprądowy typu B. Rodzaje wyłączników różnicowo-prądowych i wyłączników nadprądowych dobiera projektant elektryczny lub elektryk z uprawnieniami.

Bezpieczne użytkowanie systemu z folią grzewczą HD-G, HD-EPL lub HD-PRO

System grzewczy z folią grzewczą Heat Decor w każdym z pomieszczeń musi posiadać osobny obwód elektryczny oraz wyłącznik nadprądowy typu B i wyłącznik różnicowo-prądowy. Rodzaje wyłączników nadprądowych i różnicowo-prądowych dobiera projektant elektryczny lub elektryk z uprawnieniami.

Zabrania się instalowania folii grzewczej w montażu bezpośrednio pod podłogą pływającą w pomieszczeniach wilgotnych np. łazienka.

Zabrania się instalowania folii grzewczej w montażu pod wylewkę w strefach 0 i 1 pomieszczeń wilgotnych.

Zabrania się instalowania termostatu lub regulatora temperatury wewnątrz pomieszczeń wilgotnych np. łazienka. Termostat lub regulator temperatury instaluj na zewnątrz pomieszczenia wilgotnego, wybierając np. termostat Heat Decor z zewnętrznym czujnikiem temperatury powietrza.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub folii grzewczej, produkt nie nadaje się do użytkowania oraz instalacji i należy go zutylizować.

Zastosuj uziemienie elementów metalowych konstrukcyjnych takich jak: stelaże, ruszt, meble, wycieraczki będące w obrębie folii grzewczej.

Możliwe jest użytkowanie folii grzewczej przez dzieci od lat 8, jeżeli zapewniony jest nadzór oraz właściwe pouczenie na temat bezpiecznej obsługi.

Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny używać termostatu.

Dzieci nie mogą wykonywać czynności czyszczenia oraz konserwacji sprzętu bez nadzoru rodzicielskiego. Wszelkie czynności związane z konserwacją i czyszczeniem sprzętu należy wykonywać w sposób bezpieczny i przy wyłączonym zasilaniu prądu.

System grzewczy z folią grzewczą Heat Decor może być obsługiwany przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, które nie miały wcześniej doświadczenia z produktem, ale przeszły szkolenie instruktażowe odnośnie użytkowania instalacji w bezpieczny sposób.

Bezpieczne użytkowanie paneli grzewczych HD-WAVE

Nie wolno używać panelu grzewczego HD-WAVE przenośnego w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.

Nie wolno używać panelu grzewczego, jeżeli został przewrócony.

Nie wolno używać panelu grzewczego przenośnego, jeżeli widoczne są oznaki uszkodzenia grzejnika.

Nie wolno przykrywać grzejnika.

Nie wolno używać grzejnika przenośnego w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba, że zapewniony jest stały nadzór.

Nie wolno używać grzejnika przenośnego, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Przewód musi zostać wymieniony przez producenta lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Możliwe jest użytkowanie grzejnika elektrycznego przez dzieci od lat 8, jeżeli zapewniony jest nadzór oraz właściwe pouczenie na temat bezpiecznej obsługi.

Grzejnik nie jest przewidziany do używania przez dzieci do lat 8 oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub przez osoby niedoświadczone lub nieobeznane, za wyjątkiem, gdy zostały wcześniej przeszkolone w zakresie obsługi tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Zabrania się, aby dzieci opierały się o urządzenie podczas jego pracy. Jego powierzchnia w pewnych szczególnych warunkach stwarza zagrożenie poparzenia skóry, ponieważ zmysły dziecka nie są dostatecznie rozwinięte lub też nie reaguje ono tak szybko, jak dorosły. W przypadku ryzyka poparzenia należy zastosować kratkę lub siatkę zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem
z urządzeniem grzewczym.

Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny bawić się termostatem.

Dzieci nie mogą wykonywać czynności czyszczenia oraz konserwacji sprzętu bez nadzoru rodzicielskiego. Wszelkie czynności związane z konserwacją i czyszczeniem sprzętu należy wykonywać w sposób bezpieczny i przy wyłączonym zasilaniu prądem.

Wyłącznie wykwalifikowany personel uprawniony jest do naprawy części elektrycznych grzejnika.

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek przedmiotów lub papieru do grzejnika.

Podczas pierwszego uruchamiania grzejnika może być odczuwany lekki zapach związany z wydzielaniem się niegroźnych pozostałości substancji stosowanych przy produkcji grzejnika.

OSTRZEŻENIE: tekstylia, zasłony lub inne materiały łatwopalne muszą znajdować się zawsze w odległości co najmniej 1 metra od grzejnika.

OSTRZEŻENIE: w przypadku długotrwałego użytkowania grzejnika wyposażonego w kółka na okładzinach podłogowych drewnianych i drewnopochodnych może dochodzić do nadmiernego miejscowego przesuszenia okładziny podłogowej, co skutkować może uszkodzeniem podłogi.

UWAGA: obudowa grzejnika może być nadal ciepła po wyłączeniu grzejnika.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia w trakcie rozpakowywania uszkodzenia grzejnika lub jego elementów składowych, zabrania się montażu takiego grzejnika i zaleca się kontakt ze sprzedawcą.

0