1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę: Heat Decor spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498832, zwana dalej Heat Decor, adres e-mail: [email protected], telefon +48 123 576 134. Konto bankowe Santander Bank S.A. nr 24 1090 1665 0000 0001 3442 1897.

1.2

Korzystając z usług sklepu internetowego Heat Decor lub składając zamówienie na towar Heat Decor, Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych OWS i zaakceptował ich postanowienia jako część warunków zawartej z Heat Decor umowy
sprzedaży.

1.3

Wszystkie ceny towarów prezentowane w sklepie internetowym Heat Decor oraz na stronie www.heatdecor.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na stronie internetowej istnieje też możliwość wyboru prezentacji ceny w walucie Euro, Dolar Amerykański oraz Funt Brytyjski.

1.4

Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który podany zostaje przy potwierdzeniu zamówienia.

1.5

Heat Decor zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.

1.6

Heat Decor zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac technicznych na sklepie heatdecor.com/sklep oraz stronie producenta heatdecor.com, które mogą skutkować czasowym brakiem dostępności niektórych funkcji lub produktów lub pojawianiem się błędnych treści. Każdy zgłoszony przypadek pojawienia się błędnych treści lub niedostępnych funkcji będzie niezwłocznie wyjaśniany i naprawiany. Rozstrzygające w zakresie danych produktów są aktualne karty produktów, certyfikaty oraz instrukcje dostępne na stronie heatdecor.com.

1.7

Biuro obsługi Klienta Heat Decor jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem
telefonu + 48 123 576 134 i znajduje się w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 54.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

2.1

Wszystkie ceny, opisy, informacje dotyczące oferowanych produktów i usług stanowią zaproszenie Nabywcy – w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. – do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszych OWS.

2.2

Zamówienia na towary Heat Decor można złożyć:
a. bezpośrednio za pośrednictwem sklepu internetowego Heat Decor przez stronę heatdecor.com lub przez dostępne na
stronie platformy sprzedażowe;
b. telefonicznie lub/i za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail: [email protected];
c. osobiście w siedzibie sklepu w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 54 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 16:00.

2.3

Składając Zamówienie Nabywca zobowiązany jest do podania telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu dostawy towaru
oraz w przypadku żądania dostarczenia faktury VAT – prawidłowej nazwy firmy i numeru NIP nabywcy towaru. Heat Decor
zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub
niedokładnych danych uniemożliwiających realizację zamówienia. Przed odmową realizacji zamówienia Heat Decor podejmie próbę kontaktu z Nabywcą celem weryfikacji lub ustalenia jego poprawnych danych.

2.4

Z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przesłanego poprzez e-mail zgodnie z punktem b ustępu 1 powyżej do
realizacji dochodzi do zawarcia między Nabywcą oraz Heat Decor umowy sprzedaży zamówionych przez Nabywcę towarów
i usług.

2.5

Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być towarami na zamówienie (o dłuższym czasie realizacji). Jeśli zajdzie taka lub inna okoliczność uniemożliwiająca realizację zamówienia, Heat Decor niezwłocznie skontaktuje się z Nabywcą wyjaśniając przyczyny niemożności realizacji zamówienia oraz wskazując ewentualne oferty towarów o zbliżonych parametrach.

3. SKLEP INTERNETOWY

3.1

W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.heatdecor.com Nabywca powinien wykonać co najmniej następujące
czynności:
a. dodanie towaru do koszyka;
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania towaru – adres wysyłki;
e. podanie danych do ewentualnej faktury VAT;
f. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuje z obowiązkiem zapłaty”.

3.2

Do momentu zatwierdzenia wyboru towarów przyciskiem „Kupuje z obowiązkiem zapłaty” Nabywca ma możliwość dokonywania
zmian lub modyfikacji zamówienia. Zatwierdzenie przez Nabywcę zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuje z obowiązkiem
zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny zamówionych towarów oraz pokrycia kosztów ich
dostawy, o czym Nabywca zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

3.3

Zatwierdzenie przez Nabywcę zamówienia zgodnie z ustępem 2 powyżej, stanowi ofertę Nabywcy złożoną Heat Decor, upoważniającą do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszymi OWS.

3.4

W terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia, zgodnie z ustępem 3 powyżej, Nabywca otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, z numerem zamówienia i potwierdzeniem jego przyjęcia
do realizacji.

3.5

Z chwilą przesłania Nabywcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia między Nabywcą a Heat Decor umowy sprzedaży zamówionych przez Nabywcę towarów i usług.

3.6

Heat Decor zapewnia Nabywcy poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub
nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px, Microsoft Edge. Używanie
oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek Internet Explorer, Microsoft
Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlania sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu heatdecor.com/sklep należy je wyłączyć.

3.7

Nabywca może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Nabywca powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Nabywcę, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i ich ochrony przed
niepowołanym dostępem osób trzecich. Nabywca w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych i/lub
usunięcia konta w sklepie.

3.8

W przypadku wystąpienia niejasności co do przesłanych formularzy lub treści zamówienia Heat Decor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia. Heat Decor niezwłocznie powiadomi Nabywcę o takiej sytuacji.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1

Nabywca może zapłacić cenę za towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub na platformie sprzedażowej albo w przypadku wybrania opcji „Odbiór w sklepie” kartą lub gotówką w siedzibie Heat Decor (z uwzględnieniem obowiązujących limitów płatności gotówką). W razie płatności przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznej w tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

4.2

Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Nabywca upoważnia Sprzedającego do
wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail. Faktura w formie papierowej
może, na wniosek Nabywcy zostać mu przesłana, wraz z zamówionym towarem lub wydana Nabywcy w siedzibie Heat Decor.

4.3

Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Nabywcy na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku braku
zaksięgowania wpłaty Nabywcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane. W takiej sytuacji
Nabywca może powtórnie złożyć zamówienie i ewentualnie wybrać inną formę płatności.

5. DOSTAWA TOWARU

5.1

Termin realizacji zamówienia – ekspedycji towarów oznaczonych w ofercie sklepu jako ‘dostępne’ wynosi standardowo od 1 do
3 dni roboczych.

5.2

W przypadku gdy zamówiony towar jest oznaczony jako ‘niedostępny’, termin realizacji zamówienia zostanie każdorazowo
potwierdzony przez pracownika Heat Decor. Nabywca będzie informowany na bieżąco o dostępności towaru i czasie oczekiwania
na jego dostawę oraz o ewentualnej możliwości zamówienia innego towaru o podobnych parametrach.

5.3

W przypadku braku dostępności części zamówionych towarów Nabywca podejmuje decyzję o sposobie realizacji jego
zamówienia poprzez:
a. częściową realizację i częściowe anulowanie zamówienia;
b. wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
c. anulowanie całości zamówienia.

5.4

W przypadku zamówień niestandardowych czas oczekiwania zostanie indywidualnie uzgodniony z Nabywcą przy potwierdzeniu
zamówienia.

5.5

Zakupiony towar zostanie przesłany Nabywcy wraz z dokumentem sprzedaży oraz Instrukcją Obsługi towaru do miejsca
określonego w zamówieniu. Jeżeli dana lokalizacja dostawy nie jest dostępna w ramach sklepu internetowego lub platformy
sprzedażowej może zostać indywidualnie uzgodniona z pracownikiem Heat Decor.

5.6

Podczas odbioru przesyłki Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku
uszkodzenia opakowania przesyłki lub towaru Nabywca jest zobowiązany do bezzwłocznego sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody oraz poinformowania Heat Decor drogą mailową na adres [email protected] o zaistniałej sytuacji
(w tym przesłania kopii ww. protokołu szkody). Protokół szkody musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
(jeden egzemplarz dla Nabywcy) i podpisany przez Kuriera oraz Nabywcę.

5.7

Odbierając przesyłkę z paczkomatu, Nabywca powinien sprawdzić stan paczki i towaru, a w razie jakichkolwiek zastrzeżeń,
wybrać na ekranie paczkomatu opcję dotyczącą reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami zgłaszając
powstałą szkodę.

5.8

Nabywca zobowiązany jest nagrać moment otwierania przesyłki z towarem (nagranie filmem momentu otwierania
paczki/pudełka z towarem i wyciagnięcia z niego towaru oraz samego towaru po otwarciu) celem weryfikacji ewentualnych
braków towarów w przesyłce lub jego uszkodzeń mechanicznych.

5.9

Sprawdzenie stanu przesyłki i towaru przy odbiorze oraz zabezpieczenie stosownego protokołu podpisanego przez Kuriera,
a także nagrania z otwierania paczki, są niezbędnym warunkiem przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu
uszkodzenia, braków lub niezgodności towaru z zamówieniem w momencie dostawy.

6. ZMIANA ZAMÓWIENIA, PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1

Zmiany złożonego zamówienia lub rezygnacji z zamówienia można dokonać telefonicznie pod numerem +48 123 576 134 w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub/i poprzez e-mail bezpośrednio po dokonaniu zamówienia
i pod warunkiem, że towar nie został jeszcze wysłany do Nabywcy.

6.2

Nabywca będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od dnia, od objęcia zamówionego
towaru w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

6.3

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Nabywca, o którym mowa w ustępie 2 zobowiązany jest złożyć oświadczenie
o odstąpieniu od zawartej umowy (ewentualnie z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu formularza), a następnie przesłać
towar na adres Heat Decor na koszt i ryzyko Nabywcy. towar musi pozostać w oryginalnym opakowaniu, nie być używany lub
nie nosić śladów użytkowania, a nadto musi być należycie zapakowany do przesłania (zabezpieczony na palecie, osłonięty folią
bąbelkową, tekturą itd.). Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do
konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru (wysyłki
do Heat Decor) ponosi Nabywca.

6.4

Heat Decor prześle Nabywcy fakturę korygującą. Cena sprzedaży zostanie zwrócona Nabywcy w terminie do 14 dni od zwrotu
towaru (lub dostarczenia dowodu jego przesłania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej) przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Nabywcy nie będącego Konsumentem, Heat Decor ze zwracanej ceny sprzedaży
towaru potrąci koszt dostawy towaru Nabywcy, jeżeli pierwotnie Nabywca był od tego kosztu zwolniony. Heat Decor nie
przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży wszystkich dostarczonych daną
przesyłką towarów przez Nabywcę wskazanego w ust. 2, Heat Decor zwróci mu poniesione przez niego koszty wysłania do niego
towaru przez Heat Decor do wartości najtańszego możliwego do wybrania przez Nabywcę sposobu dostarczenia mu towaru.

6.5

Możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrotu towaru nie dotyczy towarów przygotowanych
na specjalne, indywidualne zamówienie Nabywcy (np. docinanych lub modyfikowanych dla Nabywcy).

6.6

Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. RĘKOJMIA I GWARANCJA

7.1

Heat Decor oferuje sprzedaż towarów wyprodukowanych przez siebie oraz towarów wyprodukowanych przez podmioty trzecie.

7.2

Gwarancja na towary wyprodukowane przez podmioty trzecie jest udzielana przez ich producenta. Uprawnienia z tytułu
gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej danego towaru wyprodukowanego
przez dany podmiot.

7.3

Warunki gwarancji na towary wyprodukowane przez Heat Decor wskazane są w rozdziale VIII.

7.4

Warunki gwarancji na towary wyprodukowane przez Heat Decor i nabywanym wraz z ich montażem wskazane są w rozdziale IX.

7.5

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy
sprzedanej.

7.6

W przypadku towarów przecenionych lub wyraźnie oznaczonych jako dotknięte określonymi wadami Heat Decor nie udziela na
nie gwarancji, a w umowie sprzedaży z przedsiębiorcą, strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne takiego towaru.

7.7

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Heat Decor odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste,
spowodowane z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, z wyłączeniem utraconych korzyści, do wartości reklamowanego
towaru.

8. WARUNKI GWARANCJI NA TOWARY WYPRODUKOWANE PRZEZ HEAT DECOR

8.1

Gwarancja obejmuje tylko towary znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedawanych towarach i znajduje zastosowanie pod warunkiem, że:
a. towary zostały prawidłowo dobrane, prawidłowo zamontowane i zainstalowane oraz są użytkowane zgodnie z ich
przeznaczaniem, w odpowiednich warunkach i zgodnie z instrukcją ich montażu oraz użytkowania,
b. towary nie uległy uszkodzeniu w wyniku działania czynników mechanicznych lub innych czynników zewnętrznych takich
jak m.in.: czynniki termiczne lub chemiczne, zalanie, zawilgocenie, nadmierne zabrudzenie, wadliwe działania innych
instalacji (np. elektrycznej) lub innych urządzeń mających wpływ na działanie towaru,
c. towary nie uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
wyładowania atmosferyczne itp.),
d. towary nie były używane z innym produktem lub akcesoriami nieoryginalnymi lub niezgodnymi z zaleceniami Producenta,
e. transport, rozładunek, składowanie, czyszczenie oraz konserwacja towarów były realizowane zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w Instrukcji Użytkowania danego towaru,
f. w przypadku folii grzewczej z serii HD-PRO, zamontowanej pod wylewką, jej montaż został wykonany przez Heat Decor
lub przez montażystę autoryzowanego, certyfikowanego przez Heat Decor do tego rodzaju montażu.

8.2

Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania i udokumentowania procedur montażu towarów, w tym numeru uprawień elektryka
dokonującego podłączenia Towaru.

8.3

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia ingerencji w towar przez osoby nieuprawnione,
w szczególności w zakresie dokonania przez Nabywcę jakiejkolwiek modyfikacji towaru.

8.4

Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi – licząc od dnia wydania towaru Nabywcy:
a. Folia grzewcza z serii HD-G – 10 lat
b. Folia grzewcza z serii HD-EPL – 25 lat
c. Folia grzewcza z serii HD-PRO – 30 lat
d. Mata grzewcza – 25 lat
e. Panele grzewcze – 5 lat (z zastrzeżeniem, że gwarancja na termostat wbudowany w panel grzewczy wynosi 2 lata)
f. Termostaty – 2 lata
g. Pozostałe produkty Heat Decor – 2 lata

8.5

W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady objętej gwarancją Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę
Gwarantowi w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie: heatdecor.com w zakładce „Materiały do pobrania”,
wskazując:
a. nazwę towaru, numer seryjny danego towaru, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego
wystawionego w związku z zakupem towaru;
b. skan karty gwarancyjnej z numerem uprawnień osoby montującej towar;
c. adres miejsca eksploatacji towaru;
d. datę i okoliczności ujawnienia wady;
e. opis nieprawidłowości w działaniu towaru.

8.6

W przypadku ujawnienia wady, Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności mające na celu zapobiegnięcie
dalszym uszkodzeniom lub powstaniu dodatkowych szkód, w tym wyłączyć towar z użytkowania.

8.7

Nabywca, w razie potrzeby, jest zobowiązany umożliwić Gwarantowi oględziny towaru, na żądanie dostarczyć jego zdjęcia lub
film z wadliwego działania towaru.

8.8

W ramach gwarancji Gwarant będzie zobowiązany względem Nabywcy – według swojego wyboru – do usunięcia wady towaru lub
wymiany towaru na wolny od wad. Gwarant poinformuje Nabywcę o wybranym sposobie usunięcia ujawnionej wady lub
o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego.

8.9

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich kompletnego i prawidłowego złożenia z wymaganymi załącznikami,
chyba że Heat Decor wskaże, iż rozpoznanie reklamacji wymaga opinii rzeczoznawcy, oględzin lub poczynienia ustaleń
z producentem danego elementu towaru.

8.10

Realizujący uprawienia z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia towaru do siedziby Gwaranta, chyba że Gwarant podejmie
się jego wymiany lub naprawy w innym uzgodnionym przez strony miejscu (np. w miejscu położenia towaru). Po wykonaniu
obowiązków gwarancyjnych, Gwarant poinformuje Nabywcę o wykonaniu naprawy oraz dostarczy na swój koszt i własnym
działaniem towar do miejsca, w którym go otrzymał od Nabywcy. W przypadku uzasadnionej reklamacji Heat Decor zwróci
Nabywcy koszt dostarczenia mu towaru celem rozpoznania reklamacji, do wartości najniższej ceny kosztu dostawy, przy czym
nie wyższej niż koszt dostawy oferowany przez przewoźnika Poczta Polska). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca
ponosi koszt zwrotu towaru Nabywcy po rozpoznaniu reklamacji (według cennika Heat Decor) lub koszt dojazdu serwisantów
Heat Decor do miejsca oględzin towaru, koszt serwisu (weryfikacji wady) – według wskazanej przez Heat Decor czasochłonności
i stawki roboczogodziny określonej na stronie heatdecor.com. Jeżeli Heat Decor nie odpowiada za wadę towaru, Nabywca może
zlecić mu odpłatną usługę serwisową, która zostanie wykonana w cenie ustalonej wg. czasochłonności naprawy i stawki
roboczogodziny wskazanej na stronie heatdecor.com.

8.11

Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji.

8.12

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, Gwarant dostarczy Nabywcy wolny od wad towar w zamian za towar
wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę towaru objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji przedłuża się o czas od
zgłoszenia wady Gwarantowi do czasu jej usunięcia lub dostarczenia towaru wolnego od wad.

9. WARUNKI GWARANCJI NA TOWARY WYPRODUKOWANE PRZEZ HEAT DECOR NABYWANE WRAZ Z MONTAŻEM

9.1

Niniejsza Gwarancja obejmuje tylko usługi montażowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Produkty znajdujące się na terenie
RP oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanych Produktach lub wynikające z nienależytego wykonania przez
Heat Decor usług montażowych i znajduje zastosowanie pod warunkiem, że:
a. Produkty zostały prawidłowo dobrane oraz są użytkowane zgodnie ich przeznaczaniem, w odpowiednich warunkach
i zgodnie z instrukcją ich użytkowania;
b. Produkty nie uległy uszkodzeniu w wyniku działania czynników mechanicznych lub innych czynników zewnętrznych takich
jak m.in.: czynniki termiczne lub chemiczne, zalanie, zawilgocenie, nadmierne zabrudzenie, wadliwe działania innych
instalacji (np. elektrycznej) lub innych urządzeń mających wpływ na działanie Produktu;
c. Produkty nie uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
wyładowania atmosferyczne itp.);
d. Produkty nie były używane z innym produktem lub akcesoriami nieoryginalnymi lub niezgodnymi z zaleceniami
Producenta;
e. Transport, rozładunek, składowanie, czyszczenie oraz konserwacja Produktów były realizowane przez Kupującego zgodnie
z wytycznymi zamieszczonymi w Instrukcji Użytkowania danego Produktu.

9.2

Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia ingerencji w Produkt przez osoby nieuprawnione,
w tym w szczególności w zakresie dokonania przez Kupującego jakiejkolwiek modyfikacji Produktu.

9.3

Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi – licząc od dnia wydania towaru Nabywcy:
a. Folia grzewcza z serii HD-G – 10 lat
b. Folia grzewcza z serii HD-EPL – 25 lat
c. Folia grzewcza z serii HD-PRO – 30 lat
d. Mata grzewcza – 25 lat
e. Panele grzewcze – 5 lat (z zastrzeżeniem, że gwarancja na termostat wbudowany w panel grzewczy wynosi 2 lata)
f. Termostaty – 2 lata
g. Pozostałe produkty Heat Decor – 2 lata
h. Usługi montażowe – 2 lata od dnia odbioru usług montażowych Gwaranta przez Kupującego

9.4

W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady objętej gwarancją Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę
Gwarantowi w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie heatcecor.com w zakładce „Materiały do pobrania”,
wskazując:
a. nazwę Produktu/usługi montażowej, numer seryjny danego Produktu, datę wykonania i odbioru usługi montażowej,
numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem Produktu i jego montażu;
b. skan karty gwarancyjnej;
c. adres miejsca wykonania usługi montażowej;
d. datę i okoliczności ujawnienia wady;
e. opis nieprawidłowości w działaniu Produktu.

9.5

W przypadku ujawnienia wady, Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności mające na celu zapobiegnięcie
dalszym uszkodzeniom lub powstaniu dodatkowych szkód, w tym wyłączyć towar z użytkowania.

9.6

Nabywca, w razie potrzeby, jest zobowiązany umożliwić Gwarantowi, oględziny Produktu/Miejsca montażu, a na żądanie
dostarczyć jego zdjęcia lub film z wadliwego działania Produktu.

9.7

W ramach gwarancji Gwarant będzie zobowiązany względem Nabywcy – według swojego wyboru – do usunięcia wady
Produktu/Usługi montażowej lub wymiany Produktu na wolny od wad. Gwarant poinformuje Nabywcę o wybranym sposobie
usunięcia ujawnionej wady lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego.

9.8

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich kompletnego i prawidłowego złożenia z wymaganymi załącznikami,
chyba że Heat Decor wskaże, iż rozpoznanie reklamacji wymaga opinii rzeczoznawcy, oględzin lub poczynienia ustaleń
z producentem danego elementu towaru.

9.9

Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji.

9.10

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, Gwarant dostarczy Nabywcy wolny od wad towar w zamian za towar
wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę towaru objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji przedłuża się o czas od
zgłoszenia wady Gwarantowi do czasu jej usunięcia lub dostarczenia towaru wolnego od wad.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Nabywcę jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do
ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie
danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem,
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

10.2

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Heat Decor danych osobowych
zawartych w zamówieniu dla celów sprzedaży i wysyłki zamówionego towaru.

10.3

Dane osobowe Nabywcy mogą być przetwarzane na podstawie:
a. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. C w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu
realizacji zgłoszonych reklamacji;
c. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu: marketingu produktów
i usług lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość
dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
e. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

10.4

Heat Decor nie będzie bez zgody Nabywcy udostępniać jego danych osobom trzecim poza wyjątkiem, gdy obowiązek ujawnienia
danych wynikał z nakazu Sądu lub innych właściwych organów. Dane osobowe Nabywcy mogą być mogą być udostępniane
m.in.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, przewozowe i kurierskie oraz firmie ubezpieczeniowej, bankom, firmie
świadczącej usługę serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne, producentom i autoryzowanym serwisom.

10.5

Dane osobowe Nabywców mogą być przetwarzane w celach marketingowych, wyłącznie w przypadku, jeżeli Nabywca wyrazi na
to zgodę w odrębnym oświadczeniu.

10.6

Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich uzupełniania, uaktualniania, żądania sprostowania swoich
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów
marketingowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOW

11.1

Zdjęcia i wizualizacje towarów służą jedynie przykładowej prezentacji produktu i mogą nieznacznie różnić się od produktów
oferowanych przez Heat Decor.

10.2

Heat Decor zastrzega możliwość do dokonywania zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży w każdym czasie. Zmiany OWS
obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej. Aktualna i archiwalna wersja Ogólnych
Warunków Sprzedaży są zawsze dostępne dla Nabywcy w zakładce OWS. Zmiany OWS nie mają zastosowania do zamówień
złożonych przed ich wejściem w życie. Nabywcę obowiązują OWS w wersji zaakceptowanej przez niego przy składaniu
zamówienia.

10.3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części OWS z obowiązującym prawem Heat Decor deklaruje bezwzględne
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu OWS.

10.4

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży zawartych przez Heat Decor z Nabywcą lub składaniem
zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli
jednak nie byłoby to możliwe sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby Heat
Decor.

0