Gospodarka elektroodpadami

Baza danych o produktach i odpadach – numer BDO

Zgodnie z obowiązującym prawem firma Heat Decor sp. z o.o., jako Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu na terytorium Polski, jest wpisana do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami pod numerem BDO: 000579908 oraz posiada zawartą umowę z INTERZERO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul. Wiertnicza 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925732 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9512530326, REGON: 520530764, BDO: 000552505, która wykonuje w imieniu Wprowadzającego obowiązki, które wynikają z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688) i z późniejszymi zmianami.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska stanowią dla nas podstawowe wartości

Koszt gospodarowania odpadami

Ceny produktów oferowanych przez Heat Decor sp. z o.o. zawierają koszt gospodarowania odpadami (KGO), zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2015 r. Dz. U. 2015 r., poz. 1688, który wynosi dla wszystkich grup produktów w ofercie: 0,93 zł/kg. Wymienione koszty są każdorazowo wliczane w cenę produktów, nie są jednak wyszczególnione osobno na fakturach VAT.

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz koszt ogrzewania folią grzewczą.

0