1. ZAKRES GWARANCJI

1.1

Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji mają zastosowanie do umowy sprzedaży Produktów Heat Decor sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498832,
NIP: 6751497808, REGON: 12304802.

1.2

Heat Decor udziela Kupującemu gwarancji jakości na nabyte przez Kupującego od Heat Decor Produkty. Gwarant zapewnia, że Produkty są
należytej jakości oraz nadają się do normalnego użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją.

1.3

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1.4

Niniejsza Gwarancja obejmuje tylko Produkty znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wady powstałe z przyczyn
tkwiących w sprzedawanych Produktach i znajduje zastosowanie pod warunkiem, że:
a. produkty zostały prawidłowo dobrane, prawidłowo zamontowane, zainstalowane oraz są użytkowane zgodnie ich
przeznaczaniem, w odpowiednich warunkach i zgodnie z instrukcją ich montażu oraz użytkowania;
b. produkty nie uległy uszkodzeniu w wyniku działania czynników mechanicznych lub innych czynników zewnętrznych takich
jak m.in.: czynniki termiczne lub chemiczne, zalanie, zawilgocenie, nadmierne zabrudzenie, wadliwe działania innych
instalacji (np. elektrycznej) lub innych urządzeń mających wpływ na działanie Produktu;
c. produkty nie uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
wyładowania atmosferyczne itp.);
d. produkty nie były używane z innym produktem lub akcesoriami nieoryginalnymi lub niezgodnymi z zaleceniami
Producenta;
e. transport, rozładunek, składowanie, czyszczenie oraz konserwacja Produktów były realizowane zgodni z wytycznymi
zamieszczonymi w Instrukcji Użytkowania danego Produktu;
f. w przypadku folii grzewczej z serii HD-PRO, zamontowanej pod wylewką, jej montaż został wykonany przez Heat Decor
spółka z o. o. lub przez montażystę autoryzowanego, certyfikowanego przez Heat Decor do tego rodzaju montażu.

1.5

Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania i udokumentowania procedur montażu Produktów, w tym numeru uprawień elektryka
dokonującego podłączenia Produktu.

1.6

Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia ingerencji w Produkt przez osoby nieuprawnione,
w szczególności w zakresie dokonania przez Kupującego jakiejkolwiek modyfikacji Produktu.

2. ZAKRES GWARANCJI

2.1

Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi – licząc od dnia wydania towaru Nabywcy:
a. Folia grzewcza z serii HD-G – 10 lat
b. Folia grzewcza z serii HD-EPL – 25 lat
c. Folia grzewcza z serii HD-PRO – 30 lat
d. Mata grzewcza – 25 lat
e. Panele grzewcze – 5 lat (z zastrzeżeniem, że gwarancja na termostat wbudowany w panel grzewczy wynosi 2 lata)
f. Termostaty – 2 lata
g. Pozostałe produkty Heat Decor – 2 lata

2.2

Gwarancja obowiązuje od dnia wydania Produktu Kupującemu, przy czym okres wskazany w ustępie 1 jest liczony od dnia
sprzedaży danego Produktu przez Kupującego Klientowi indywidualnemu/końcowemu, nie później jednak niż od dnia
rozpoczęcia montażu lub użytkowania Produktu.

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UJAWNIENIA WADY

3.1

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady objętej gwarancją (w tym reklamacji zgłoszonej Kupującemu przez jego
Klienta końcowego), Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę Gwarantowi w formie elektronicznej przez formularz
dostępny na stronie: heatdecor.com/sklep/zwroty-i-reklamacje wskazując:
a. nazwę Produktu, numer seryjny danego Produktu, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego
wystawionego w związku z zakupem Produktu;
b. skan karty gwarancyjnej z numerem uprawnień osoby montującej Produkt;
c. adres miejsca eksploatacji Produktu;
d. datę i okoliczności ujawnienia wady;
e. opis nieprawidłowości w działaniu Produktu.

3.2

W przypadku ujawnienia wady, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności mające na celu zapobiegnięcie
dalszym uszkodzeniom lub powstaniu dodatkowych szkód, w tym wyłączyć Produkt z użytkowania.

3.3

Kupujący, w razie potrzeby, jest zobowiązany umożliwić Gwarantowi oględziny Produktu, na żądanie dostarczyć jego zdjęcia
lub film z wadliwego działania Produktu.

3.4

W ramach gwarancji Gwarant będzie zobowiązany względem Kupującego oraz Klienta końcowego – według swojego wyboru – do
usunięcia wady Produktu lub wymiany Produktu na wolny od wad. Gwarant poinformuje Kupującego o wybranym sposobie
usunięcia ujawnionej wady lub o braku podstaw do uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego.

3.5

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich kompletnego i prawidłowego złożenia, z wymaganymi załącznikami,
chyba że Heat Decor wskaże, iż rozpoznanie reklamacji wymaga opinii rzeczoznawcy, oględzin lub poczynienia ustaleń
z producentem danego elementu Produktu.

3.6

Realizujący uprawienia z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia Produktu do siedziby Gwaranta, chyba że Gwarant
podejmie się jego wymiany lub naprawy w innym uzgodnionym przez strony miejscu (np. w miejscu położenia Produktu).
Po wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Gwarant poinformuje Kupującego o wykonaniu naprawy oraz dostarczy na swój koszt
i własnym działaniem Produkt do miejsca, w którym go otrzymał od Kupującego.

3.7

Gwarant wykona obowiązki gwarancyjne w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji.

3.8

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji, Gwarant dostarczy Kupującemu wolny od wad Produkt w zamian za
Produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę Produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji przedłuża się
o czas od zgłoszenia wady Gwarantowi do czasu jej usunięcia lub dostarczenia Produktu wolnego od wad.

3.9

W przypadku zgłoszenia reklamacji Kupującemu przez jego Klienta końcowego, Kupujący umożliwi Gwarantowi udział
w postępowaniu reklamacyjnym na każdym jego etapie, w celu ustalenia przyczyny wady lub/i wymiany Produktu lub usunięcia
wady.

3.10

Uznanie reklamacji przez Kupującego wobec jego Klienta końcowego, bez uprzedniej akceptacji takiego stanowiska przez
Gwaranta, nie jest dla Gwaranta w żadnym zakresie wiążące.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1

Sądem właściwym dla wszelkich sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

4.2

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

0